Algemene-voorwaarden

Algemene voorwaarden LiftFIT coaching

Algemene voorwaarden LiftFIT coaching 

FIT coaching, gevestigd te Oldemarkt, KvK-nummer 75117819, wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als dienstverlener.

Algemene voorwaarden LiftFIT coaching

Organisatie

LiftFIT coaching Eekstraat 12a 8375HN Oldemarkt, in de algemene voorwaarden te noemen als “LiftFIT coaching”,

Inschrijving

1a. Men is lid van LiftFIT coaching, vanaf het moment dat u het contract voor uw abonnement ondertekend hebt, c.q. online hebt ingevuld, tot en met het moment dat deze ontbonden wordt, nadat u dit schriftelijk heeft doorgegeven. Meer informatie omtrent Uitschrijving, zie punt 3.

 1b. Aan ieder nieuw lid van haar sportstudio berekent LiftFIT coaching eenmalig 2,50 inschrijfkosten. Deze inschrijfkosten zijn verplicht, worden per eenmalige incasso geïnd en kunnen niet gerestitueerd worden.

Betaling 2a. De contributie wordt maandelijks door LiftFIT coaching via een automatische incasso van uw rekening afgeschreven. De maandelijkse incasso vindt altijd uiterlijk voor het eind van de maand bij vooruitbetaling plaats.

2b. Bij storno zal halverwege de volgende maand een tweede poging en indien nodig aan het eind van de maand een derde poging gedaan worden het achterstallige cursusgeld te incasseren. Indien het lid vervolgens nog niet aan de betalingsverplichting via deze automatische incasso procedure kan voldoen gaan wij over tot digitaal factureren waarbij € 15,00 (administratiekosten) in rekening wordt gebracht. Wanneer het lid vervolgens de betalingsherinneringen ook hierna niet nakomt, schakelt LiftFIT coaching een incassobureau in waarbij tevens resterende contracttermijnen gevorderd kunnen worden. De gemaakte kosten voor en door het incassobureau worden op het lid verhaald.

2c. Bij uitblijven van tijdige betaling ontzegt LiftFIT coaching het lid, dan wel diens wettelijke vertegenwoordiger(s), de toegang tot de sportstudio. Wanneer aan de betalingsverplichting is voldaan, is het lid uiteraard weer welkom. Dit laat onverlet de verplichting van zijde van het lid tot nakoming van de overeenkomst.

2d. De eigenaar van LiftFIT coaching is bevoegd om een lid de toegang tot het fitnesscentrum te ontzeggen, wanneer naar het oordeel van de organisatie sprake is van wanbetaling en/of wangedrag door het lid. Dit laat onverlet de verplichting van zijde van het lid tot nakoming van de overeenkomst. 2e. Voor feestdagen wordt geen lidmaatschapsgeld gerestitueerd. Hetzelfde geldt voor andere sluitingsredenen van de sportstudio die LiftFIT coaching niet verwijtbaar zijn.

2f. Bij sluiting van de sportstudio in verband met vakantie van de eigenaar worden de lidmaatschappen gepauzeerd en hoeft het lid dit niet door te betalen.

2g. LiftFIT coaching behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om een abonnement of contributie tussentijds te verhogen met het maximaal inflatiecijfer van het CBS. Is de verhoging hoger dan het jaarlijkse inflatiecijfer van het CBS, dan wordt ieder lid cq. wettelijke vertegenwoordiger vooraf op de hoogte gesteld. Elk jaar dat er geen inflatiecijfer is toegepast (vanaf juni 2016) is cummulatief.

Uitschrijving

3a. Lidmaatschap is niet overdraagbaar.

3b. Het opzeggen van uw lidmaatschap dient uitsluitend schriftelijk te gebeuren met het daarvoor bestemde opzegformulier (aan te vragen bij de  eigenaar), met inachtneming van een opzegtermijn van 30 dagen. De opzegging geldt pas nadat de voor uw abonnementsvorm afgesproken termijn verstreken is. Het is dus niet mogelijk het contract (na afloop van de proefmaand) eerder te ontbinden dan de looptijd van de contracttermijn. Opzegging via liftfitcoaching@gmail.com wordt eveneens toegestaan.

3c. Het wijzigen van het lidmaatschap geschiedt ook middels een opzegformulier en het invullen van een nieuw inschrijfformulier.

3d. Tussentijds opzeggen is alleen mogelijk: – In geval van verhuizen, buiten een straal van 20 km. Deelnemer moet hiervoor bewijs kunnen overhandigen (Gewaar merkt afschrift van de gemeentelijke basisadministratie (GBA)) en punt 3a nakomen. – indien een lid komt te overleiden wordt het contract per direct ontbonden.

3e. Opschorten van het contract kan alleen in de volgende gevallen, met een maximum van drie maanden. – In sommige gevallen van ziekte. Lid dient hiervoor altijd in overleg te treden met LiftFIT coaching en bewijs te kunnen overhandigen (doktersverklaring).

Groepslessen en personal training

4a. Indien het lid niet aanwezig kan zijn dient het lid zich minimaal 8 uur voor aanvang af te melden via Virtuagym. Bij latere afmelding word het bedrag alsnog door LiftFIT coaching in rekening gebracht. Indien het lid een personal trainingsabonnement heeft en zich minimaal 8 uur voor aanvang heeft afgemeld, kan het lid de les in dezelfde week opnieuw inplannen. Indien dit niet mogelijk is zal de les verloren gaan. 

Algemene zaken

5a. Een lid traint altijd op eigen risico tijdens de groepsslessen en tijdens de personal training bij LiftFIT coaching.  LiftFIT coaching of diens medewerkers zijn niet aansprakelijk voor ongevallen.

5b. Evenmin kan LiftFIT coaching aansprakelijk gesteld worden voor verlies en/of beschadiging van persoonlijke eigendommen, zowel direct als indirect, van leden of derden.

5c. LiftFIT coaching behoudt zich te allen tijde het recht voor om een rooster en/of openingstijden aan te passen.

5d. LiftFIT coaching heeft het recht om foto’s en video’s te maken tijdens het trainen en dit te gebruiken voor commerciële doeleinden.

Huisregels

6a. Handdoek is te allen tijde verplicht en te gebruiken op de apparatuur.

6b. In de sportstudio is ieder lid verplicht om schone binnen schoenen te dragen. Aparte schoenen dienen te worden meegenomen.

6c. Gebruikte materialen altijd weer opruimen (bijvoorbeeld stangen, dumbells, schijven, oefenmateriaal).

6d. Indien materiaal door onzorgvuldig gebruik kapot gaat, dan worden deze kosten op het lid verhaald.